Regulamin osobistego uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym:

LIVE STREAM KONCERT: WOJCIECH CUGOWSKI I JAROSŁAW CHILKIEWICZ

w dniu 6 czerwca 2020 r.

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie

 

       I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki osobistego uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym: LIVE STREAM KONCERT: WOJCIECH CUGOWSKI I JAROSŁAW CHILKIEWICZ w dniu 6 czerwca 2020 r., zwanym dalej „wydarzeniem”.
 2. Organizatorem wydarzenia jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów (dalej Organizator).
 3. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Organizatora, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów w dniu 6 czerwca 2020 r. o godz. 20.00.
 4. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udział w wydarzeniu oznacza zaakceptowanie i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu przez uczestnika.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.biblioteka-goleniow.pl

      II. Zasady uczestnictwa.

 1. Do udziału w wydarzeniu uprawnia bezpłatna wejściówka dostępna do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Jedna osoba może otrzymać dwie wejściówki.
 3. Na wydarzenie obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
 4. Wejściówki będą wydawane w siedzibie Organizatora od dnia 4 czerwca 2020 r. od godz. 8.00.
 5. Rezerwacja wejściówek możliwa jest także telefonicznie, pod numerami telefonów: 914182260 wew. 20 oraz 538 318 908, od dnia 4 czerwca 2020 r. od godz. 8.00. Odbiór zarezerwowanych wejściówek musi nastąpić do dnia 05.06.2020 r. do godz. 19.00. Po tym czasie zarezerwowane wejściówki przepadają.
 6. Wejściówki wydawane są do wyczerpania puli.
 7. Zabrania się uczestnikom sprzedaży bezpłatnych wejściówek lub wymiany ich na inne korzyści majątkowe.
 8. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania wydarzenia.

III. Zasady bezpieczeństwa:

 1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, uczestnik przy wejściu na wydarzenie jest bezwzględnie zobowiązany do:

- podania Organizatorowi swoich danych osobowych oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu),

- złożenia u Organizatora pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

- samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (tj. w maseczkę ochronną) oraz zakrywania ust i nosa podczas przebywania na terenie wydarzenia oraz trakcie w jego trwania,

- dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren wydarzenia,

- zachowania dystansu min. 1,5 metra od innych uczestników wydarzenia,

- stosowania się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.

 1. Uczestnik zobowiązuje się, że jeżeli przed wydarzeniem wystąpią u niego objawy choroby, nie weźmie udziału w wydarzeniu.
 2. Organizator jest uprawniony do żądania opuszczenia miejsca wydarzenia osobom:

a) z objawami choroby (np. gorączka, kaszel, kichanie, i in.),

b) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia;

c) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających;

d) posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, broń, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub inne podobnie działające.

      4. Organizator uprawniony jest do:

a) sprawdzania uprawnień do udziału w wydarzeniu (kontrola wejściówek i zaproszeń),

b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.

       5. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do poszanowania mienia innych uczestników oraz mienia znajdującego się w miejscu wydarzenia.

       6. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się w miejscu wydarzenia, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

       7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez niego podczas udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami   z tego tytułu przeciwko Organizatorowi oraz wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi uczestnik.

       IV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów (dalej zwana w skrócie Administratorem).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, p. Bartoszem Kaniukiem: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 608 442 652 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe i kontaktowe zbierane są wyłącznie w celu ułatwienia służbom sanitarnym przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie (wyłącznie w przypadku ujawnienia, że osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu).
 5. Ma Pani/Pan  prawo  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania,  usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia sprze-ciwu wobec ich przetwarzania. 
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia, po czy zostaną trwałe usunięte.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

      V. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w każdym czasie.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty uczestnikom jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.
 3. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  po  jego  ogłoszeniu.  O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: biblioteka-goleniow.pl.

 

Aktualności i wydarzenia

 • Wszystkie
 • Aktualności
 • Dla Dzieci
 • Relacje
 • Zapowiedzi
 • Znani Goście
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all