Szanowni Państwo,
Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, spotkanie autorskie z panią Olgą Tokarczuk, zostaje odwołane.
Spotkanie odbędzie się w innym terminie.
O nowych terminach, zarówno samego spotkania jak i wydawania wejściówek będziemy informować odpowiednio wcześniej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Goleniowie oraz Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz zapraszają na spotkanie autorskie z OLGĄ TOKARCZUK - polską pisarką, laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, laureatką The Man Booker International Prize 2018 oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike”.

3 kwietnia 2020 r., godz. 18.00
Wstęp wyłącznie za okazaniem wejściówki.
Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia dostępnym w siedzibie biblioteki, na stronie www.biblioteka-goleniow.pl oraz poniżej:


Regulamin uczestnictwa w spotkaniu autorskim z pisarką, Olgą Tokarczuk organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Goleniowie w dniu 3 kwietnia 2020 r.

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w spotkaniu autorskim z pisarką, Olgą Tokarczuk w dniu 3 kwietnia 2020 r., zwanym dalej „wydarzeniem”.
2. Organizatorem wydarzenia jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Goleniowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów (dalej Organizator).
3. Partnerem wydarzenia jest Burmistrz Gminy Goleniów.
4. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu JF Duet w Goleniowie przy ul. Maszewskiej 19.
5. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udział w wydarzeniu oznacza zaakceptowanie i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu przez uczestnika.
7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-goleniow.pl.

II. Zasady uczestnictwa.
1. Do udziału w wydarzeniu uprawnia bezpłatna wejściówka dostępna do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Jedna osoba może otrzymać jedną bezpłatną wejściówkę.
3. Na wydarzenie obowiązuje ograniczona liczba miejsc.
4. Bezpłatne wejściówki będą wydawane od dnia 21 marca (sobota) 2020 r. od godz. 8.00 do wyczerpania puli wejściówek.
5. Organizator wyklucza możliwość telefonicznej rezerwacji wejściówek.
6. Zabrania się uczestnikom sprzedaży bezpłatnych wejściówek lub wymiany ich na inne korzyści majątkowe.
7. Zabrania się uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania wydarzenia.

III. Podpisywanie książek.
1. Po zakończeniu spotkania autorskiego przewidywane jest podpisywanie książek przez pisarkę, przy obowiązującej zasadzie: jeden uczestnik – jedna książka.
2. Pisarka będzie wpisywała do książek jedynie swoje autografy, bez imiennych dedykacji.
3. Organizator informuje, że podczas podpisywania książek nie będzie możliwości fotografowania się z pisarką.
4. Podczas wydarzenia przewidywana jest sprzedaż książek pisarki.

IV. Bezpieczeństwo.
1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora oraz służb porządkowych.
2. Organizator i służby porządkowe mogą odmówić udziału w wydarzeniu osobom:
a) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia;
b) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających;
c) posiadającym niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, broń, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub inne podobnie działające.
3. Organizator uprawniony jest do:
a) sprawdzania uprawnień do udziału w wydarzeniu (kontrola wejściówek i zaproszeń),
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
4. Organizator jest uprawniony do żądania opuszczenia miejsca wydarzenia osobom nietrzeźwym lub zakłócającym jego przebieg.
5. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do poszanowania mienia innych uczestników oraz mienia znajdującego się w miejscu wydarzenia.
6. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się w miejscu wydarzenia, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Organizatora i służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez niego podczas udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi oraz wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi uczestnik.

V. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, wprowadzenia zmian w programie wydarzenia oraz prawo do zmiany terminu wydarzenia.
2. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty uczestnikom jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po jego ogłoszeniu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: www.biblioteka-goleniow.pl.

 

Aktualności i wydarzenia

  • Wszystkie
  • Aktualności
  • Dla Dzieci
  • Relacje
  • Zapowiedzi
  • Znani Goście
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all